Dải hoa trang trí ngang đường tại đường phố thành phố Hà Nội

Dải hoa trang trí ngang đường tại đường phố thành phố Hà Nội

Dải hoa trang trí ngang đường tại đường phố thành phố Hà Nội