Biển hiệu trung tâm giao dịch Agribank Tây Hồ – Hà Nội