Cặp Rồng 40m tại bùng binh Đại lộ Thăng Long – Hà Nội