đèn EXC-100 AS

Đèn EXC-100AS

Thường sử dụng trang trí tòa nhà