Đèn lưới giăng trùm lên các lùm cây tại giải phân cách – T.p Yên Bái