Công trình ĐỘNG PHONG NHA – KẺ BẢNG, TP. QUẢNG BÌNH