đèn-Block-K-EXC

Đèn Block K – EXC

đèn Block K EXC

Thường sử dụng để trang trí cầu