Đèn EXC – B80

đèn EXC-B80

Sử dụng để trang trí tòa nhà (công suất bé, chiếu các cột nhỏ)