Led đơn 1 màu 8mm

Led đơn 1 màu 8mm

Làm bộ chữ hoặc dải ngang đường